Els Serveis Socials Generals o Comunitaris,  se situen en el Departament de Serveis Socials de la Regidoria de mateixa denominació, amb equipaments de caràcter polivalent, dotat d'un equip interdisciplinari i recursos precisos, per donar suport a les prestacions bàsiques. En aquest es desenvolupen programes i serveis, dirigits a tota la població. Entre les seues funcions s’enumeren:

  • Informació, Orientació i Assessorament als ciutadans sobre els seus drets, i els recursos existents en l'àmbit dels Serveis Socials.
  • Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.
  • Prestació del Servei d'Ajuda a domicili.
  • Prestació dels Serveis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives a l'internament en institucions.
  • Cooperació i animació comunitària, estimulant la participació de les entitats socials en els assumptes socials que més directament els concerneixen.
  • Realització d'aquelles altres actuacions que es determinen.

Es pot sintetitzar per tant que els Serveis Socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions dirigides a ajudar a les persones i col·lectius socials a resoldre els seus problemes i necessitats més urgents, creant i aconseguint recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida, i la integració a l'entorn social al que pertanyen.