Índex:

 

Què són les associacions?

 

La Constitució Espanyola diu:

“Article 22. Es reconeix el dret d'associació:

 

 1. Les associacions que busquen finalitats o facen servir mitjans tipificats com a delicte són il·legals.
 2. Les associacions amparades per aquest article hauran d'inscriure's en un registre únicament a efectes de publicitat.
 3. Les activitats de les associacions només podran ser dissoltes o suspeses en virtud d'una resolució judicial motivada.
 4. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.”

“Article 9.2. Correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedesquen o en dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, económica, cultural i social.”

Segons l'Exposició de Motius de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació:

“El dret fonamental d'Associació contitueix un fenòmen sociològic i polític, com a tendència natural de les persones i com a instrument de participació, respecte al qual els poders públics no poden trobar-s'hi al marge.”

“Es innegable, també, i així ho recorda el Comité Econòmic i Social de la Unió Europea en el seu Dictamen de 28 de gener de 1998, la importancia que tenen les associacions per a la conservació de la democracia. Les associacions permeten als individus retrobar-se en les seues conviccions, assolir activament els seus ideals, complir tasques útils, trobar el seu lloc a la societat, fer-se sentir, exercir alguna influència i provocar canvis. Al organitzar-se, els ciutadans es doten de mitjans més eficasos per a fer arribar la seua opinió sobre els diferents problemes de la societat als qui prenen les decisions polítiques. Enfortir les estructures democràtiques de la societat reverteix en el reforçament de totes les institucions democràtiques i contribueix a la preservació de la diversitat cultural.”

“Resulta patent que les associacions exerceixen un paper fonamental en els diversos àmbits de la activitat social, contribuint a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació d'una democràcia avançada, representant els interesos dels ciutadans davant els poders públics i desenvolupant una funció essencial i imprescindible, entre d'altres, en les polítiques de desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, joventut, salut pública, cultura, cració de llocs de treball i d'altres de similar naturalesa.”

 

Segons l'Article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim local:

“Les Corporacions Locals afavoriran el desemvolupament de les associacions per a la defensa dels interesos generals o sectorials dels veíns, les faciltarán la més amplia informació sobre les seues activitats i, dintre de les seues possibilitats, el us dels mitjans públics i el acces a les ajudes econòmiques per a la realització de les seues activitats i impulsaran la seua participació en la gestió de la Corporació en els termes del numero 2 del article 69. A tals efectes poden ser declarades de utilitat pública”.

 

 

Normativa reguladora:

 

 1. Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació.

 2. Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel que es crea el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

 3. Ordre de 10 de abril de 2003, del Conseller de Justícia i D'Administracions Públiques, pel que es desenvolupa el Decret 181/2002, de 5 de novembre, que crea el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

 4. Lleig 7/1985

 5. Reglament 2568/86, de 28 de novembre de Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

 

Constitució d'una associació:

N'hi ha dues vies, per tramitació estatal, o bé per tramitació autonòmica, depenent de l'àmbit territorial d'actuació de l'associació:

Tramitació estatal:

Aquesta tramitació es per a les següents associacions:

 1. Associacions d'àmbit estatal i totes aquelles que no desenvolupen principalment les seues funcions a l'àmbit territorial d'una Comunitat Autónoma.

 2. Associacions estrangeres que desenvolupen activitats a l'Estat espanyol.

Aquestes associacions s'inscriuran al Registre Nacional d'Associacions i l'òrgan administratiu competent es el Ministeri de l'Interior:

Secretaria General Tècnica,
Registre Nacional d'Associacions,
C./ Amador de los Rios, nº 7.
28010 Madrid.

Telèfon: 91 537 25 07, i Fax: 91 537 25 08.

Això no obstant, aquesta tramitació estatal es pot realitzar a través la Secretaria General de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, Servei d'Entitats Jurídiques.

 

Tramitació autonòmica:

Aquesta tramitació es per a les associacions que principalment desenvoluparan les seues funcions a l'àmbit territorial del País Valencià (ací s'inclouen totes les associacions d'àmbit local dels municipis valencians).

Aquestes associacions s'inscriuran al Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i la tramitació es farà, preferentment, a través del Registre de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, en la Direcció Territorial d'Alacant:

Conselleria de Justícia i Administracions Pùbliques,
Direcció Territorial d'Alacant,
Rambla Méndez Núñez.41
03002 Alacant, L'Alacantí.

Telèfons:. 965 93 53 76 / 965 93 54 26.

 CONSULTA LA PÀGINA WEB DE LA CONSELLERIA http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83 T'INFORMARÀS DE COM TRAMITAR-HO I PODRÀS DESCARREGAR-TE TOTS ELS IMPRESOS ASSOCIATS.

 

Inscripció d'una associació al Registre Municipal d'Associacions Veïnals:

Què és el Registre Municipal d'Associacions Veïnals?

(En "Documents associats" podràs consultar el reglament del REIM i descarregar-te l'imprés de sol·licitud d'inscripció).

És un Registre Municipal que té com a objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'Entitats existents al municipi, les seues finalitats i la seua representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment del associacionisme veïnal. És independent del Registre General d'Associacions de la Comunitat Valenciana on, tanmateix, han de figurar inscrites. (Apartat 2, Art. 236 del ROF).

En podran obtindre la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals totes, l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interesos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns de barri o districte, les de pares d'alumnes, les Entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, profesionals, i qualssevol altre similar. (Apartat 3, Art. 236 del ROF).

 

Perquè convé inscriure l'associació al Registre Municipal d'entitats ciutadanes?

Per a poder exercir els drets que la normativa vigent els les reconeix davant la Corporación Local.

Aquests drets son:

 1. Rebre subvencions econòmiques de l'Ajuntament, en la mesura que ho permitisquen els recursos pressupostaris, bé per gastos generals, bé per les activitats que realitzen.

 2. Accedir a l'ús de mitjans pùblics municipals, especialment locals i mitjans de comunicació.

 3. Sempre que ho sol·liciten expressament, gaudiran, a més a més, dels següents drets:

  1. Rebre a l'adreça social les convocatories dels òrgans col·legiats municipals que celebren sessions públiques quan en el ordre del dia figuren qüestions relacionades amb l'objecte social de l'Entitat. I rebre, en els mateixos supostos, les resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals.

  2. Rebre les publicacions que edite l'Ajuntament, sempre que resulten d'interés per a l'Entitat, atés el seu objecte social.

 4. Canalitzar la participació dels veïns als Consells Sectorials, en els òrgans col·legiats de gestió desconcentrada i en els òrgans col·legiats dels Ens de gestió descentralitzada de serveis municipals quan aquesta participació estiga prevista en les reglamentacions o acords municipals.

Per a obtindre més informació i aclarir dubtes podeu adreçar-vos a:

Regidoria de Participació Ciutadana
Plaça de l'esglèis 2
Sant Joan d'Alacant.
participa@santjoandalacant.es

Telèfon: 966 013 125

 

Actualització: agost 2012.

Archivos adjuntos