IMATGE

Què és el Consell Social de la Vila de Sant Joan d'Alacant?

El Consell Social de la Vila de Sant Joan és el màxim òrgan consultiu i de participació promogut per l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Es regeix pel que es disposa en la Llei i pel que s'estableix en el seu Reglament Orgànic aprovat pel Ple.

Quins són els seus objectius?

El Consell Social té com a objectius ajudar el govern local a informar la ciutadania de la seua gestió; consultar a sectors específics que seran afectats amb les seues decisions; disposar d'informació precisa sobre demandes i interessos ciutadans; integrar a la ciutadania en determinades polítiques públiques sota un criteri de corresponsabilitat i preveure una vinculació amb les decisions conjuntament deliberades.

Qui forma part del Consell Social?

Per a aconseguir els seus objectius, el Consell Social és una plataforma estable de treball, on participen els agents socials i econòmics que operen en el municipi; les organitzacions i entitats públiques i privades; col·lectius que conformen el teixit associatiu, així com la ciutadania a títol individual que de manera voluntària ha decidit col·laborar.

Quines són les seues funcions?

Les seues funcions principals són debatre els plans d'actuació generals, canalitzar iniciatives, queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic, local i planificació estratègica de la ciutat.