Els òrgans de govern del Consell Social de la Vila de Sant Joan d'Alacant (CSSJA) són els següents:

· Presidències:

Presidència Institucional (L'Alcalde del municipi)

Presidència Ciutadana.

· La secretaria (La tècnica de Participació Ciutadana)

· El Plenari.

El plenari és l'òrgan màxim de govern del CSSJA, està format per la totalitat dels seus membres, sota la direcció de la Presidència i assistit per la Secretaria. Estarà constituït per:

• Presidències.

• Una persona representant de cadascuna de les Entitats inscrites en el Registre d'Entitats d'Interès Municipal (REIM).

• Aquelles persones que a títol individual hagen manifestat la seua voluntat expressa d'implicació, i participació responsable en les actuacions que desenvolupe el Consell per a l'assoliment dels objectius i funcions d'aquest.

• Una persona en representació de la UMH.

• Una persona en representació de l'Hospital de Sant Joan.

• Una persona, conseller o consellera d'honor.

 

· La Comissió Permanent.

La Comissió Permanent està constituïda pels següents membres del Consell:

• Presidents

• Secretaria

• Representants d'associacions i clubs.

• Una persona representant de cadascun dels 5 districtes en els quals es divideix el municipi (consultar pla en la imatge).

Aquesta és la composició de la Comissió Permanent eixida de la reunió del 5 d'agost de 2021:

Francisco Javier Llorens Sellers com a President Ciutadà del CSSJA.

Zones 1, 3 i 4. Representades, respectivament, per: José Sirvent, Jesús Jurado i Joaquín Miralles. Les zones 2 i 5 queden vacants.

AMPAS: Antonio Caturla Terol, representante de la AMPA IES Lloixa.

CULTURALS: José Ángel Espinós Sanjuan, representante de la SM La Paz.

ESPORTS: Mercedes Ogara Maldonado, representante del Club de Karate Shotokan.

DISCAPACITAT: Anne Marie Otten, representante de la Fundación Lukas.

FESTESS: José María Sánchez Giner, representante de la Junta de Peñas.

Antonia Alberola (MANOS UNIDAS) Consuelo Ferrándiz Bou (AMAS DE CASA) Josefina Vico Mesas (CASA DE ANDALUCÍA) Mª Carmen Pastor Espinosa (AECC) Manuel Venancio Nieto Lizón (ACEA) María Lucas Fernández (JUBILADOS Y PENSIONISTAS) Mario Senabre Pastor (JUNTA DE COFRADIAS) Rafael Jose Olivares Segui (CRUZ ROJA). Laura González de Vicente (CEAR) Marc Gómez Sagredo (SCOUT SEEONEE) Marta Elorza Gómez de la Casa (HOGAR DEL MELGAT) Pablo Ernesto Barthou Lomazzi (EN BICI SIN EDAD).

Els grups de treball

Els grups de treball són òrgans voluntaris que podran ser de caràcter permanent o ser creats amb caràcter eventual per a qüestions específiques, per a tractar i debatre assumptes que podran ser inclosos en l'ordre del dia del Ple del Consell.