Al juny de 2020, la Regidoria de Participació Ciutadana va proposar a la ciutadania del municipi fer els primers passos per a la formació del Consell Social de la Vila de Sant Joan d'Alacant. Aquest primer grup funcionaria com el motor d'arrancada del procés amb una primera tasca: elaborar el Reglament que arreplegara les normes del funcionament i estructura d'aquest òrgan.

Fins al mes de desembre de 2020, malgrat les dificultats derivades de la situació de pandèmia, es va desenvolupar un treball col·lectiu el resultat final del qual va ser l'esborrany del Reglament Orgànic del CSSJA.

El divendres 5 de febrer, el regidor de Participació Ciutadana, Javier Sánchez García, va presentar davant el Ple el text inicial del Reglament Orgànic CSSJA. Amb una majoria absoluta, requisit exigit per llei, de 13 vots a favor i 8 abstencions, es va obrir un període d'informació pública.

Transcorregut aqueix termini, i resoltes les al·legacions presentades, L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 d'abril de 2021, va acordar aprovar definitivament el REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL SOCIAL DE LA VILA DE SANT JOAN D'ALACANT.

El Reglament del CSSJA arreplega les normes per al seu funcionament, organització i composició, fonamentalment. Aquest Consell és el màxim òrgan consultiu i de participació en el qual estan representades les associacions inscrites en el Registre d'Entitats així com la ciutadania que, a títol individual, vulga formar part d'aquest organisme. En aquest sentit, s'ha dividit el municipi en 5 districtes o àrees amb la finalitat de ser més permeable a la seua realitat, totes elles tindran representació en el Consell.

A la foto: grup motor reunit el 30 de juliol de 2020