IMAGEN
Valencià

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA PER A LA MODIFICACIÓ DE  L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA “REFOSA” DE L'ÚS I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIQUE LOCAL (Instal·lació de taules, cadires i altres elements configuratius de Terrasses en via pública dependents d'establiments d'hostaleria) i OCUPACION DE VIA PÚBLICA PER ELEMENTS INDIVIDUALS EN ESTABLIMENTS QUE NO SÓN D'HOSTALERIA

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA. De conformitat amb el que es disposa en l'art. 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament termini d'exposició 15 dies), en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

a) Problemes a solucionar:

Tenint en compte que l'espai tant en vorera com en calçada, ha de realitzar-se de forma ordenada, amb garantia mínima de congestió, seguretat ciutadana, seguretat en el trànsit, bona accessibilitat, correcta circulació per als vianants i respecte als drets i béns tant d'usuaris com de les persones i activitats afectades al seu traçat i característiques.

b) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

Al llarg d'aquest temps s'han detectat noves circumstàncies i nous reclams dels hostalers quant a l'ocupació de via pública per taules i cadires i altres instal·lacions en els establiments hostalers, que han de ser regulades en l'ordenança municipal.

Igualment, s'ha atès a les queixes dels titulars de comerços no hostalers quant a la utilització de la via pública amb elements o instal·lacions individualitzades d'ocupació com a reclam per als seus comerços en determinades dates festives de l'any.

Es fa necessària la modificació d'aquesta ordenança per a donar solució als problemes anteriors i satisfer en la mesura que siga possible a totes la parts implicades.

c) Objectius de la norma.

Situar terrasses amb vocació de duració permanent o quasi permanent per a prestar servei als clients a l'aire lliure, però, tenint en compte la part del ciutadà que també ha de gaudir de l'espai públic sense que cap instal·lació hostalera li ho impedisca i molt menys el moleste o perjudique.

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Les Ordenances i Reglaments Locals són les principals manifestacions de la potestat normativa o reglamentària de les Entitats Locals, es tracta perquè, de l'única opció reguladora de la qual disposa l'Ajuntament per al desenvolupament normatiu de les matèries de referència.

PROJECTE. Tenint en compte les conclusions d'aquesta fase de consulta pública ciutadana, s'elaborarà per la Prefectura del Servei de Serveis i Manteniment un projecte de modificació de l'ordenança.

Es podran presentar les propostes, durant els 15 dies posteriors a la publicació d'aquest anunci, a través de la Seu Electrònica (mitjançant una instància general) o de manera presencial a través del Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament (Plaza de L’Església, 2) en horari de 9.00 a 14.00.