Objectius

  • Potenciar la participació ciutadana.
  • Promoure i facilitar l'organització comunitària d'iniciatives socials.
  • Recolzar totes les formes de col·laboració en l'acció social.
  • Potenciar la coordinació d'actuacions, de manera que es complementen de manera recíproca les desenvolupades pel nivell institucional i el nivell comunitari.
  • Facilitar i possibilitar la creació d'associacions i l'enfortiment de les ja existents.
  • Reforçar les intervencions amb els col·lectius més necessitats i/o aquelles situacions que requerixen major suport social.
  • Promoure i recolzar qualsevol iniciativa o organització de voluntariat social en la comunitat.

Actuacions

Suport econòmic en forma de subvencions (dotació econòmica anual a càrrec del pressupost municipal, destinada a la realització d'activitats o al manteniment de l'entitat. Es dóna prioritat a les actuacions de tipus preventiu o d'inserció, així com a les de tipus assistencial que tenen en compte als sectors més vulnerables de la comunitat)

Les activitats que s'exercixen dins d'este programa tracten d'impulsar la Iniciativa Social i l'Associacionisme.

 

Cooperació al desenvolupament i actuacions solidàries a favor dels països en via de desenvolupament.

 

Ajuda a la cooperació internacional (finançament de projectes de desenvolupament. Avaluació, valoració i seguiment dels projectes finançats)

 

Ajuda humanitària i d'emergència (finançament d'actuacions d'emergència o post-emergència en països que han patit una catàstrofe natural o un conflicte armat) Activitats de formació, sensibilització i difusió. Actualment l'aportació de l'Ajuntament de Sant Joan D´Alacant a projectes d'ajuda al desenvolupament, es canalitzen a través del Fons Valencià per la Solidaritat, convertint-se en soci de l'entitat.

 

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

Es convertix en una entitat que aglutina i canalitza els fons destinats a ajuda al desenvolupament de les Administracions i entitats locals de la Comunitat Valenciana. L'objectiu amb el que naix esta ONGD és triple: finançar projectes de desenvolupament de tipus socioeconòmic, educatiu i sanitari i plans de cooperació tècnica, articular la captació de fons per a cooperar en la lluita contra situacions de pobresa i enfortir la comprensió mútua i els especials vincles culturals i d'amistat existents entre els pobles iberoamericans.

En l'actualitat el FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT desenvolupa projectes vinculats a la pobresa, la igualtat de gènere, els drets humans i tot allò que s'ha relacionat amb l'educació, la sanitat i el teixit social a Amèrica central, Sud-amèrica, Palestina i el Sàhara Occidental.