Objectiu

Atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que ens les poden satisfer per si mateixos.

Característiques Generals:

 • Prestacions de caràcter graciable, és a dir, no de dret. Requereixen, per tant, de la valoració professional sobre la situació de necessitat o manca.
 • Subjectes a disponibilitat pressupostària
 • Regulades per ordre i/o decret.

Modalitats:

- RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Prestació econòmica de caràcter universal vinculada al compromís dels destinataris de promoure de manera activa la seua inserció soci-laboral i destinada a les persones que manquen de recursos suficients per a mantenir un adequat benestar personal i familiar.

- PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES
Ajudes econòmiques dirigides a persones individuals o nuclis de convivència, per a remeiar una situació greument deteriorada, de necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica i que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis.
Es troben regulades per ordre anual de la Conselleria de Benestar Social.

Tipologia:

1.- Ajudes d'Emergència en les seues diferents modalitats:

 • Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual.
 • Despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interès per a l'atenció de persones amb important problemàtica.
 • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

2.- Ajudes per al desenvolupament personal de la 3ª edat (més de 60 anys) i inclouen:

 • Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de l'ancià, que obstaculitzen la seua mobilitat.
 • Ajudes tècniques, considerant-se com a tals l'adaptació funcional de la llar i l'adquisició d'útils necessaris per al desenvolvimiento en la vida ordinària.
 • Adaptació de vehicle a motor.

3. Ajudes Acolliment Familiar ( en família extensa o afí, família acollidora / educadora o d'urgència-diagnòstic ):

 • Atenen despeses de manutenció de caràcter periòdic per a aquelles persones o nuclis familiars a els qui se li ha conferit amb caràcter previ, per resolució administrativa, la guarda d'un menor amb el qual existeix una vinculació basada en una relació de parentiu o equiparable.

4. Ajudes per a discapacitats (menors de 60 anys) amb qualificació de Minusvalidesa:

 • Desenvolupament personal: eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge o de l'edifici, ajudes per a transport i desplaçament i ajudes tècniques.
 • Atenció Complementària per a l'Atenció Especialitzada (estada en Centre) per a persones amb discapacitat/malaltia mental crònica i característiques o necessitats especials.

 

 

Programa subvencionat per la Generalitat Valenciana: Vicepresidència i Consellería d'Igualtat i Polítiques inclusives i l'Excma. Diputació d'Alacant