Té per objecte prestar informació, orientació i assessorament sobre els recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població, incloses les funcions de diagnòstic i derivació en els casos que siga requerit.

La prestació d'este programa es realitza a través de:

 • Atenció al Públic.
 • Campanya Publicitària.

 

La Atenció al Públic es porta a cap per les Treballadores Socials de l'Ajuntament.

Dins d'este servici es contemplen les activitats següents:

 • Informació, Orientació i Assessorament sobre els recursos propis de Servicis Socials, altres específics o altres organismes sense competència pròpia de Servicis Socials.
 • Tramitació, gestió i derivació de la demanda sol·licitada.

 

GESTIONS QUE ES REALITZEN DES D'ESTE PRIMER NIVELL DE SERVICIS SOCIALS

 • Sol·licitud de Pensió d'Invalidesa No Contributiva.
 • Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa.
 • Sol·licitud de Pensió de Jubilació No Contribució.
 • Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció d'ancians i ancianes des de l'àmbit familiar.
 • Sol·licitud de Targeta de Transport Interurbans per a pensionistes o majors de 65 anys.
 • Sol·licitud d'Admissió en Centres d'Atenció a persones amb discapacitat.
 • Sol·licitud d'ajudes per a lloguer solidari de vivenda.
 • Ajudes Econòmiques Lloguer per a Famílies Monoparentales.
 • Sol·licitud i renovació del Títol de Família Nombrosa i de carnet individual a Família Nombrosa.
 • Sol·licitud d'Ajudes amb ocasió de part múltiple, adopció o acolliment preadoptiu, de tres o més menors.
 • Sol·licitud d'Ajuda Individual per Acolliment Familiar Simple o Permanent en família educadora.
 • Sol·licitud d'ingrés en l'Escola Infantil del Llar Provincial.
 • Sol·licituds d'Ingrés en Centres de Tercera Edat, en les seues modalitats, de Residència Pública o bo-residencia.