Definició

" Es consideren treballs en benefici de la comunitat la prestació de la cooperació personal no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública, amb interés social i valor educatiu, tendent a servir de reparació per a la comunitat perjudicada per l'il·lícit penal i no supeditada a l'èxit d'interessos econòmics"

Es tracta d'una alternativa a les penes de presó d'adults en aquells casos en què l'escassa gravetat del delicte o falta, determine que es busquen mesures que tendisquen a la reinserció social del penat. Característiques de la pena:

  • No podran imposar-se sense el consentiment del penat.
  • La duració de la jornada de treball tindrà una extensió màxima de huit hores diàries i mínima de quatre.
  • Les activitats a realitzar no atemptaran a la dignitat del penat.
  • El penat gaudirà de la protecció dispensada per la legislació vigent en matèria de Seguretat Social.
  • El treball que realitze el penat no serà retribuït.