Escude Ajuntament
Concejalía
Valencià

Per Resolució número 2021-0218, de 27 de gener, del regidor delegat de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha obert el termini a través del Registre General, en la seu electrònica o presencialment en les oficines municipals, per a recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives respecte a l'elaboració i aprovació d'una ordenança que regule el repartiment de productes bàsics d'aliments i higiene per a atendre situacions d'especial vulnerabilitat.

termini per a presentar les propostes és de 10 dies hàbils amb data límit 12 de febrer de 2021.

 

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL REPARTIMENT DE PRODUCTES BÀSICS D'ALIMENTS I HIGIENE PER A ATENDRE SITUACIONS D'ESPECIAL VULNERABILITAT

De conformitat amb el que es disposa en l'art. 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament (termini d'exposició: 10 dies), en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 1. Problemes a solucionar:

  Des de la regidoria de serveis socials s'ha impulsat la prestació d'una ajuda econòmica individualitzada “en espècie” per a cobrir situacions d'extrema necessitat per risc i /o vulnerabilitat social de les persones o unitats familiars residents en el municipi, consistent en el repartiment de productes bàsics d'aliments i higiene per a atendre situacions d'especial vulnerabilitat.

  La concessió d'aquestes ajudes es fa de manera individualitzada i directa basada en criteris professionals, destinades a pal·liar contingències extraordinàries que es puguen presentar a persones o unitats familiars i que hagen de ser ateses amb immediatesa.

  No obstant això la modalitat de concessió directa de les ajudes, amb aquesta ordenança es pretén donar compliment als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació

 2. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

  El servei de repartiment de productes bàsics d'aliments i higiene per a atendre situacions d'especial vulnerabilitat es ve prestant des dels primers moments de la crisi provocada per la pandèmia *Covid-19, a fi d'atendre aquelles persones i famílies en situació de desprotecció social que havien perdut la seua font d'ingressos econòmics i no estaven cobertes per les mesures posades en marxa per les diferents administracions

  El resultat d'aquesta activitat ha sigut satisfactori com a mitjà per a atendre famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, per la qual cosa amb la finalitat d'atendre les demandes d'aliments i de productes de primera necessitat entre la població en situació de precarietat econòmica del municipi de Sant Joan d'Alacant la intenció d'aquesta regidoria és continuar prestant aquest servei, sent necessari aprovar ordenança reguladora del procediment de concessió d'aquestes ajudes.

 3. Objectius de la norma.

  Definir les condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d'aquestes ajudes.

 4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

  No és estrictament necessària aquesta regulació perquè es tracta d'atendre casos singulars i excepcionals, fundat en informe del departament de serveis socials.

  No obstant això, és convenient regular aquestes ajudes en espècie que definisca de manera objectiva els criteris i procediment per a la seua concessió, per a respectar els requisits de *equitatividad i justícia social.