Campanya de parcs i jardins

 

El control de l'activitat cívica dels ciutadans és una part important de les competències municipals. La intervenció per al control de la convivència i la pau social, es fa des d'una perspectiva normativa amb l'elaboració de les ordenances municipals, i una altra executiva, a través dels servicis d'inspecció i vigilància de les administracions. Entre estos servicis, està la Policia Local, com a instrument d'execució de l'aplicació i compliment de les normes locals.

La garantia del lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans, així com la seguretat ciutadana, exigixen de les administracions, cert grau de control sobre les activitats d'usuaris de la via pública, amb dos perspectives: la prevenció, i la necessitat intervindre davant dels comportaments dels administrats infractors a les mateixes.

Entre els aspectes a regular en la present campanya, s'establirà un triple àmbit d'aplicació:

 1. Ús dels parcs i jardins
 2. Condicions de tinença dels animals de companyia
 3. Condicions de tinença d'animals potencialment perillosos

La motivació de la present campanya està relacionada amb les incidències detectades quant al mobiliari i arbratge urbà, així com per l'increment de l'ús de les zones verdes de cara al període estival, i per les incidències detectades en relació amb la tinença d'animals domèstics en les dites zones.

Objectius:

 1. Previndre danys al mobiliari i a l'arbratge urbà.
 2. Protecció de les zones verdes, i vigilància del seu estat d'ús i neteja (prevenció dels grafittis).
 3. Compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics.
 4. Compliment de la normativa de tinença d'animals potencialment perillosos.
 5. Informar els ciutadans de les limitacions en l'ús de zones verdes.
 6. Mantindre la pau i la convivència ciutadana en espais de pública concurrència.
 7. Denunciar les infraccions detectades respecte a la normativa d'aplicació.

 

Campanya de guals

 

L'ús restrictiu de la via pública comporta una contribució a l'Ajuntament que repercutix en benefici dels ciutadans, en el cas dels guals, es produïx una prohibició d'estacionaments als usuaris de les vies, a fi de donar accés a garatges, tallers, obres o baixos propietat de particulars.

Comunitats o empreses, a canvi d'este ús restrictiu estos fan una aportació econòmica a través del pagament d'una taxa anual dels drets de l'ús de gual.

L'ús antireglamentari dels guals perjudica doblement:

 1. El greuge comparatius respecte a determinats contribuents que complixen el que establix la corresponent taxa fiscal, respecte de què ometen tal contribució fent ús de l'entrada i eixida de vehicles.
 2. Per un altre costat es perjudica a la resta d'usuaris de la via pública i veïns, a qui se'ls esta privant d'un lloc on deixar correctament estacionat el seu vehicle, això suposa a més la comissió d'infraccions administratives per part d'aquells que fan ús de senyalització de prohibició d'estacionament de forma il·legítima o irregular.

Per tot això s'ha programat la 1a Campanya de Guals, en virtut de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Entrada de Vehicles a Través de les Voreres i/o Vies Publiques i de la Reserva de Via Publica Per a Aparcament Exclusiu i Per a Càrrega i Descàrrega de Mercaderies i Materials.

Objectius:

 1. Inspecció dels guals de la localitat, sent l'àmbit d'actuació preferent el nucli urbà.
 2. Detectar la senyalització de gual que haja sigut o que romanga col·locada de forma antireglamentària.
 3. Detectar guals senyalitzats de forma deficient.
 4. Contactar i informar els titulars dels guals, perquè ho sol·liciten, així com qualsevol correcció o restauració de la senyalització.
 5. Denunciar les infraccions detectades, traslladant al departament d'urbanisme per mitjà d'Acta formalitzada i que s'annexa a la campanya.
 6. Se n'aniran registrant les dades en equip informàtic, per a així anar actualitzant el cens municipal.