INSTRUCCIONS

 

Per a descarregar les solicituts vaja a la secció policia punxant en el següent (ENLLAÇ).

La reserva d'espai en la vía pública, per a la realización d'activitats diverses com la ubicación de contenidors, habilitación d'espais per a mudances, reserves d'estacionament per a càrrega i descàrrega, ocupación de carrils de circulación o inclús per al tancament de vías al tráfico rodat, están sotmeses a autorización administrativa.

Per a això, han de presentar les seues sol·licituds en el Registre General de l'Ajuntament, siti en la Plaça d'España nº 1 les quals habrán de contindre:

  • Vía pública afectada i númer de policía.
  • Espai a ocupar (en metres).
  • Data de l'ocupación.
  • Justificant d'ingrés d'haver formalitzat el pagament.
  • Teléfono de contacte de l'empresa o del sol·licitant.

 

Así com les circumstàncies especials dels punts CONTENIDORS i TALL DE CARRER. En estos casos habrá de presentar-se addicionalment junt amb la instància, fotocòpia de la llicencien d'obres.

LA SENYALITZACIÓ EN CUALSEVOL TIPUS DE RESERVA DEURÁ DE SER COL·LOCADA PER L'INTERESSAT, EMPRESA, PROMOTOR, etc…

 

TRAMITACIÓ DE L'INFORME POLICIAL

 

En els punts CÀRREGA I DESCÀRREGA, MUNTATGE/DESMUNTATGE GRÚA, TALL DE CARRER i TRANSPORT I CIRCULACIÓN DE VEHÍCULS és preceptiu el amb un informe previ del Servici de Policía Local de Sant Joan d’Alacant, en el que es detallarán les condicions que han de complir-se per a efectuar l'ocupación. El seu incompliment o l'omisión d'este trámite podría constituir una infracción administrativa i la paralización per l'Autoritat Municipal dels treballs.

L'Informe Policial será notificat al sol·licitant en les 48 hores precedents a la data prevista per a l'ejecución de l'activitat. D'interessar qualsevol aclaración podrá dirigir-se a la Unitat Administrativa de la Policía Local en la C/Cervantes nº 40 de esta localitat. La notificación de l'informe podrá ser realitzada per mitjà del seu retirada directament per l'interessat, per fax, teléfono o per mitjà de el sistema INFOMOVIL d'este Ajuntament. Si opta per esta última modalitat i decidix donar-se d'alta en tal servici en la página Web: www.santjoandalacant.es faça constar en la sol·licitud, el seu intención de ser notificat a través d'INFOMOVIL

 

MUDANCES

 

Las señales de reserva de espacio se deberán de colocar como mínimo, con 48 horas de antelación. Debiendo ser dos señales móviles de prohibido estacionar, las cuales tendrán que abarcar el ancho del espacio solicitado y anexa a la misma la leyenda del justificante acreditativo emitido por los servicios municipales correspondientes, donde figurará en la misma: el día solicitado, así como el periodo del tiempo que durará la ocupación.

 

CONTENIDORS

 

Les señales de reserva d'espai es deberán de col·locar, en els mateixos términos que en l'apartat 1 conforme la O.M. Reguladora de Seguretat i Ús de Vía Pública en el Procés d'Ejecución de Construccions, Instal·lacions I Obres. Art. 12, els contenidors:

  1. Podrán instal·lar-se prèvia llicència contenidors de runes sempre que les caracteríiticas de la vía ho permeten.
  2. No deuen ocupar en ningún cas voreres o zones de tránsito de vianants.
  3. Deberán de retirar-se abans de finalitzar la jornada laboral dels divendres o vísperas de festius, así com sempre que estén omplits fins als bords. En l'Ordenança de Tráfico, s'establix además que tot obstácul que dificulte la lliure circulación de vianants o vehículs, deberá estar degudament protegit, señalizado, i en hores d'escassa visibilitat, il·luminant per a garantir la seguretat dels usuaris.

 

CÀRREGA I DESCÀRREGA

 

Es procederá a la señalización de l'espai reservat, amb antelación, en els términos de l'apartat 1. Les autoritzacions atorgades per módu-los d'ocupación mensual requerirán la sujeción fixa de la señalización sobre la vorera evitant causar dañvos sobre esta, i deixant la mateixa, posteriorment, en óptimo estat de conservación. La ubicación de la señalización no causará ni podrá posar en perill als usuaris de les vías. Els suports de colocación de la señal deberán mesurar entre 180 i 200 cm. Els quals deberán de ser perfectament visibles.

L'ajuntament procederá a la retirada immediata de tota aquella señalización que no esté degudament autoritzada o no complisca les normes en vigor, entés per això les señales no reglamentàries, les ubicades fora del llocs autoritzats o contraindicant la normal ordenación del tráfico, i inclús les que estén deformes o deteriorades o amb defectes en el seu diseño. El mateix tractament tendrán els objectes usats a manera de señal, amb independència de les sancions que pels fets pogueren correspondre.

 

 

MUNTATGE

 

Será necessari señalizar la reserva d'espai amb 48 hores d'antelación, com mínimo, per mitjà de l'ocupació d'una señal vertical móvil de prohibit estacionar cada 10 metres lineals de ocupación, de manera que es comprenga l'ample de l'espai sol·licitat. Annexes a la mimes s'incorporará com a llegenda el justificant acreditatiu emés pels servicis municipals corresponents, en la que es contendrá la data sol·licitada, así com el període de temps que durará l'ocupación. En la sol·licitud es deberá detallar els itineraris de transport per a l'accés i eixida de la zona de muntatge / desmuntatge de la grúa. Junt amb l'anterior s'indicará la massa máxima autoritzada del vehícul que efectuará el trasllat de les peces de la grúa-torre.

 

GUAL PROVISIONAL PER OBRES

 

Es deberá de sol·licitar per a l'entrada i eixida de vehículs a l'obra en edificación, i per a fer ús de la vorera de vianants per a altres activitats relacionades com la càrrega i descàrrega de materials, operacions de cimentación, moviments de terra, etc., ajustándose en tot moment al que establix la O.M. Reguladora de Seguretat i Ús de Vía Pública en el Procés de ejecución de Construccions, Instal·lacions i Obres. Art.10. 4 quan no siga necessària l'ocupación de vía pública per a entrada i eixida de vehículs, per tractar-se d'una obra reculada des de la línea de fatxada deberá de sol·licitar-se autorización de gual temporal provisional per obres. El gual autoritzat sóel podrá ser utilitzat per al fi previsto…)

La señalización del gual temporal per obres s'ajustará a la que establix respecte d'això la O.M. Reguladora de l'Entrada de Vehículs a través de les Voreres.

Davant dels accessos autoritzats amb gual, l'interessat pintará en la calçada a una distància de vint centímetre del rastell i paral·lelament a este una línea longitudinal groga de deu centímetres d'ampla i discontínua a trams de cinquanta centímetres, en tota la longitud autoritzada.

A cada costat de la porta d'accés, visible des de la calçada i, a una altura máxima de 220 cm. sobre el nivell de la vorera, es colocará una placa normalitzada, que s'obtendrá amb el pagament previ del preu establit.

 

TALL DE CARRER

 

L'ocupación de vía pública per al tall de carrers, o qualsevol altra activitat que implique modificación del tráfico urbà, está subjecta a informe previ del Servici de Policía Local.

Per eixe motiu, les sol·licituds deberán de ser presentades en el Registre General de l'Ajuntament amb 7 días hábiles d'antelación a la data en què es pretenga realitzar l'operación. En les 48 hores anteriors a la data sol·licitada per a l'actuación, es notificará a l'interessat els continguts del informe amb la resolución sobre allò que s'ha sol·licitat, en el que s'indicarán els requisits necessaris pel que fa a señalización, prevencions sobre el desvío del tráfico i sobre la seguretat dels vianants i altres usuaris de les vías. L'incompliment dels términos continguts en l'autorización, o la realización del tall de tráfico no tenint la mateixa constituïx infracción a la normativa reguladora del Tráfico, circulación de Vehículs a Motor i Seguretat Vial.

 

TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

 

La vigent Ordenança municipal de Tráfico, Circulación de Vehículs a Motor i Seguretat Vial, sotmet a restricción la circulación de vehículs o conjunt de vehículs, destinats al transport de mercancías per la zona centre de la localitat. Per això, el tránsito per la zona restringida inclús per a efectuar càrrega o descàrrega de productes queda sotmés a autorización municipal, que será atorgat de la forma següent:

  • Vehículs o conjunt de vehículs, amb M.M.A superior a 3.500 Kg. i fins a 12.000 Kg. L'autorización s'otorgará de mode implícite per mitjà del pagament de la taxa establida en l'Ordenança Fiscal.
  • Vehículs o conjunt de vehículs amb M.M.A. superior a 12.000 Kg., l'autorización s'otorgará amb el pagament previ de la taxa i l'emisión del corresponent informe per part del Servici de Policía Local, en el que es detallarán els itineraris, horaris, i altres precaucions que asseguren el éxito del transport i la menor repercusión per a la fluïdesa del tráfico rodat. Les sol·licituds deberán de ser presentades en el Registre General d'este Ajuntament amb una antelación de 5 días, acompañadigues del resguard d'ingrés de la taxa establida en la corresponent ordenança fiscal.

 

 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

 

GUALS PERMANENTS EN GARATGES

Documentos