ES RECORDA QUE, D'ACORD AMB L'ART. 14.2 DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES AAPP, LES PERSONES JURÍDIQUES TENEN OBLIGACIÓ DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT. 

 

(DESCARREGAR)


RELACIÓ  DE TRÀMITS PER DEPARTAMENTS

EEn aquest apartat de TRAMITACIONS, disposa de tots els tràmits de l'Ajuntament, distribuïts per Departaments, perquè vosté li'ls puga descarregar a la seua casa i portar-los presencialment ja emplenats i amb la documentació requerida, la qual apareix descrita en cada tràmit, al Registre Municipal de l'Ajuntament (Plaza de l'Església, 2), estalviant-se així temps.  

NOTA IMPORTANT DE FUNCIONAMENT:  Per al correcte emplenament dels formularis, haurà de guardar la instància en el seu ordinador i després emplenar-la, (no fer-ho directament obrint la des de la pàgina web i emplenant la directament des del navegador, ja que poden produir-se errors en el seu emplenament).


NOTA: Totes aquestes tramitacions estan disponibles en la SEU electrònica, des d'on podrà realitzar la seua tramitació fàcilment, a qualsevol hora del dia, sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament.

Les tramitacions es troben distribuïdes per departaments, de la mateixa manera que es troben en aquesta secció, perquè els siguen de fàcil localització.

Requisits per a poder tramitar des de la SEU:

 • Accedir a la SEU amb navegador: google-chrome, o Mozilla–Firefox, (aquests navegadors no li donaran problemes a l'hora d'aportació de la documentació).
 • Disposar de Certificat Digital, DNI-electrònic o Clau-pin.

COMUNICACIÓ: 

- Tant en SEU com en WEB, disposa del servei de PAGAMENT-EN LÍNIA, perquè puga realitzar el pagament de les taxes còmodament, sense desplaçaments.

- Disposa en l'OMAC de l'Ajuntament, del Servei d'expedició de CERTIFICAT DIGITAL, de dilluns a divendres, en horari d'oficina, (de 09:00 a 14:00H) SENSE CITA PRÈVIA


 

Alcaldia

 • Sol·licitud realització de Matrimoni Civil (Descarregar
 • Formulari de Queixes i Suggeriments (Descarregar

Arxiu:

CEMENTERI:

 • Sol·licitud de Transmissió de Titularitat de Concessió Administrativa - INTERVIUS - (Descarregar)
 • Sol·licitud de Transmissió de Titularitat de Concessió Administrativa - MORTIS CAUSA - (Descarregar)
 • Sol·licitud d'Inhumació i altres serveis simultanis (Sense mediar concessió administrativa de sepultura per tindre-la ja concedida).(Descarregar
 • Altres sol·licituds de Serveis Municipals de Cementeri (Llicència de làpida o ornaments, Llicència d'obra menor, Expedició de certificacions, Cessió o reversió a l'Ajuntament, Qualsevol altra sol·licitud relacionada amb el Cementeri Municipal que no figure en altres models). (Descarregar
 • Sol·licitud de Concessió Administrativa de Drets Funeraris. (Descarregar)
 • Sol·licitud d'Exhumació i trasllat (Descarregar)

Comerç:

 

Contratació:

ANNEX XXIII. CONDICIONS RELATIVES A la PARTICIPACIÓ DELS LICITADORS MITJANÇANT LA PLATAFORMA DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

Cultura:

 • Sol·licitud de Targeta d'Accés a la Sala d'Estudis Municipal (Descarregar) (SEU: CATÀLEG TRÀMITS - SECRETARIA GENERAL) NOTA: DE MOMENT AQUESTA TRAMITACIÓ ESTÀ DESCONNECTADA PER NO ESTAR EN ÚS ACTUALMENT.

ESTADISTICA:

GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

JOVENTUT :

 • Sol.licitud Carnet Jove (Descarregar)
 • Solicitud Talleres de Verano  (Descargar)  Instrucciones para rellenar la solicitud de Inscripción en Talleres de Verano de Juventud (Descargar)

  OBERTURES I SERVEIS GENERALS:

  •  LLEI 14/2010 ESPECTACLES PÚBLICS
  • LLEI 6/2014 DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS. (COMUNITAT VALENCIANA)
  • LLEI 12/2012 MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DETERMINATS SERVEIS.

  OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:

  • Sol·licitud Aprofitament Especial del Domini Públic Local - Taules i Cadires (Descarregar) (SEU: CATÀLEG DE TRÀMITS - ADMINISTRACIÓ GENERAL - PATRIMONI)

  NOTA IMPORTANT: En data de hui no es pot autoritzar ovp per terrasses conforme a la normativa estatal existent, l'Ajuntament aquesta treballant en la suspensió temporal d'alguns articles de l'Ordenança general de taules i cadires i en la modificació de les taxes. 

  Així mateix indicar que es publicarà en la web Municipal i seu electrònica model de declaració responsable Provisional pel COVID-19, tot això quan les autoritats corresponents ho autoritzen.

  • Sol·licitud Aprofitament Especial del Domini Públic Local - Taules i Cadires (Descarregar) OBLIGATORI acompanyar de la Certificació de l'assegurança de Responsabilitat Civil (Descarregar)
  • Sol·licitud Venda Ambulant - Romiatge Sant Faç 2018 (sense venda de productes alimentosos) (Descarregar)
  • Sol·licitud Venda Ambulant - Romiatge Sant Faç 2018 (amb venda de productes alimentosos)  (Descarregar)
  • Sol·licitud d'Autorització per a la Venda no Sedentària Festes Patronals (venda productes no alimentació) (Descarregar) (TERMINI ACABAT)
  • Sol·licitud d'Autorització per a la Venda no Sedentària Festes Patronals (venda productes alimentació) (Descarregar) (TERMINI ACABAT)
  • Aprofitament Especial de Domini Públic local - SOL·LICITUD GUAL - ( Descarregar )
  • Sol·licitud Posats de Vendes en Festes ( Descarregar )
  • Sol·licitud d'Autorització per a instal·lació de taules informatives, repartiment de publicitat, stands, etc... en la Via Pública (Descarregar
  • Sol·licitud d'Ocupació de la Via Pública: mudances, descàrrega de gas, etc....(Excepte contenidors d'obres, rases o qualsevol altre tema relacionat amb obres, que ho trobarà en la secció d'obres) SENSE TALL DE CARRER   (Descarregar
  • NOTA: MODEL DE SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL (Descarregar)

    

   Participació Ciutadana:

   - REGISTRE D'ENTITATS D'INTERÈS MUNICIPAL (REIM):


   - SUBVENCIÓ NOMINATIVA:

   • Sol·licitud subvenció (Descarregar) (NOTA: haurà d'acompanyar-la amb l'ANNEX I i ANNEX II i Memòria Valorativa)
   • Sol·licitud justificació (Descarregar) (NOTA: haurà d'acompanyar-la amb l'ANNEX I, ANNEX II, ANNEX III, ANNEX III-A i ANNEX IV)
   1. ANNEX I: Declaració Responsable sobre obligació de pagament de les obligacions tributàries (Hisenda Local i Estatal) (Descarregar)
   2. ANNEX II: Declaració Responsable de no estar culpable en les prohibicions de l'art. 13 de la Llei General de Subvencions per a obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora(Descarregar)
   3. ANNEX III: Memòria Econòmica justificativa de Subvencions (Descarregar)
   4. ANNEX III-A: Documents que s'adjunten com a justificació de la subvenció (Descarregar)
   5. ANNEX IV: Memòria justificativa del programa subvencionat (Descarregar)

   PERSONAL:

   • NOTA: S'obri el termini de presentació del 31 de Març al 19 d'Abril (tots dos inclusivament) per a les següents places: Peó operari, Peó de cementeri, Psicòleg i Tècnic de Desenvolupament Local. Trobarà tota la informació accedint al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA NOSTRA SEU ELECTRÒNICA, així com realitzar la tramitació de manera electrònica accedint a l'enllaç de la tramitació.

   • Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives - Processos Selectius Consolidació - OPE 2019 (Descarregar) (SEU: CATÀLEG TRÀMITS - ADMINISTRACIÓ GENERAL - RECURSOS HUMANS)

   POLICIA LOCAL: 

      POLIESPORTIU: 

      • Sol·licitud de Soci del Poliesportiu (Descarregar)
      • Sol·licitud Anul·lació de Reserva/s (Descarregar)
      • Formulari de Queixes / Suggeriments (Descarregar)
      • Domiciliació Bancària de Taxes i Preus Públics (Descarregar)
      • Sol·licitud Devolució d'Ingressos (Descarregar)
      • Sol·licitud d'Alta de Tercer i Modificació de Dades Bancàries (Descarregar)
      • Sol·licitud de Baixa de Soci (Descarregar)
      • Sol·licitud de Reservesd'Instal·lacions (Descarregar)

      REGISTRE:

       SANITAT:

      Secretaria:

      • Dret d'Accés a Informació Pública. (Descarregar)
      • Servei de Notificació per Compareixença Electrònica (Descarregar)

      Serveis Jurídics i Patrimoni:

      •  Sol·licitud de Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (Descarregar)

      SERVEIS SOCIALS:

      • Sol·licitud de Targeta d'Estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda (Descarregar
      • Sol·licitud Targeta - BONO OR - (Descarregar
      • Sol·licitud d'Informe Municipal d'adequació de l'habitatge per a la reagrupació familiar / renovació d'Autorització de residència. (Descarregar)
      • Sol·licitud d'Informe d'Arrelament Social (Descarregar)

       TRESORERIA:

       • Sol·licitud d'Alta de Tercer. Dades Bancàries Proveïdors (Descarregar
       • Domiciliació bancària de taxes i preus públics (Descarregar
       • Sol·licitud ajornament - fraccionament de deutes (Descarregar

        

       URBANISME

        

       1. Circular informativa nº 1 - Llicències provisionals obres i usos (Descarregar)

       2. Circular informativa nº 2 - Descripció georreferenciada de parcel·les (Descarregar)

       3. Circular informativa nº 4 - Presentació en suport digital projectes tècnics. (Descarregar)

       2.- RELACIÓ DE PROCEDIMENTS I FORMULARIS (Descarregar)

        • ART. 19.- Sol·licitud Informació Urbanística (Descarregar) 
        • ART. 20 i 21.- Cèdula de Garantia Urbanística (Descarregar) 
        • ART. 22 (63 i 106).- Sol·licitud d'Informe/Certificat de Compatibilitat Urbanística per a exercici d'Activitats de qualsevol índole (Descarregar) 
        • ART. (26 a 29).- Declaració Responsable de la primera ocupació i successives d'habitatges. (Descarregar
        • ART. 30.- Declaració Responsable per a obres: Esteses elèctriques, telefònics, antenes i reparació conduccions en subsòl (en sòl urbà i que no afecten al domini públic)  (Descarregar)  
        • Art. 30 I 33 .s) Sol·licitud de Llicència per a obres que afecten al Domini Públic Municipal: Esteses elèctriques, telefònics, conduccions en el subsòl, rebaixe vorada voreres. (Descarregar
        • ART.  31.-Declaració Responsable o Llicencia obres que afecten a l'estructura, a l'aspecte exterior o interior -SENSE AMPLIACIÓ NI NOVA PLANTA- (AMB PROJECTE TÈCNIC) (Descarregar
        • ART. 32.- Declaració Responsable o Llicència obres de mera reforma / manteniment - SENSE ALTERACIÓ ESTRUCTURAL - (Descarregar)
        • ART. 37.- Sol·licitud de Llicència Municipal en sòl no urbanitzable (Descarregar) 
        • ART. 41-1.- Sol·licitud de Llicència Municipal: Obres de nova planta, ampliació o demolició (Descarregar
        • ART. 41-2.- Comunicació Prèvia a l'inici d'obres de nova planta, ampliació o demolició (Descarregar
        • ART. 42.- Sol·licitud de Llicència Municipal de canvi d'ús (Descarregar) 
        • ART. 43.- Sol·licitud de Llicència Municipal d'usos i obres provisionals (Descarregar)
        • ART. 45.- Sol·licitud de Llicència de parcel·lació o divisió de terrenys, o declaración de la seua innecessarietat (Descarregar) 
        • ART. 46.- Sol·licitud d'Informe Ambiental i Llicència Municipal para tala d'arbres (Descarregar) 
        • ART. 47.- Sol·licitud de Llicència Municipal d'obres d'urbanització i comunicació inicie d'obres (Descarregar)
        • ART. 48.- Sol·licitud de Llicència Municipal d'intervenció (EDIFICIS CATALOGATS) (Descarregar)
        • ART. 49.- Sol·licitud de Llicència Municipal per a altres actuacions urbanístiques estables (Descarregar)
        • "Document d'Inversió": per a activitats que requerisquen execució d'obres, per a l'obtenció de l'autorització urbanística amb caràcter previ i independent de l'autorització per a l'activitat. (Descarregar)
        • Declaració Responsable Tècnics Competents (Descarregar

        3.-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER OBRES

        4- ALTRES TRÀMITS URBANISME