Un dels sectors més afectats per la pandèmia i les mesures adoptades per les autoritats és el Turisme. L'objecte d'aquestes ajudes és pal·liar l'impacte econòmic de les crisis per la COVID-19 en el sector del turisme.

Persones beneficiàries:

Professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica i que a data d'inici del termini reunisca alguna de les següents condicions:

-Ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
-Ser titular d'una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
-Estar adherida a algun programa de política turística promoguda per *Turisme Comunitat Valenciana (CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani o Mediterranew Musix).


És necessari tindre activitat en 2021, ja que les ajudes van destinades a despeses realitzades en aquest any i serà requisit mantindre l'activitat mínim 6 mesos una vegada rebuda l'ajuda.

.

Compatibilitat:

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat. Aquesta compatibilitat està condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no superes el cost de l'activitat subvencionada.

Procediment:

Les ajudes es concediran de manera directa, en aplicació de l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015 de la Generalitat.

Termini i forma de sol·licitud:

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el 22 de febrer de 2021 a les 12:00h i finalitzarà el 22 de març de 2021 a les 12:00h.

La presentació de les sol·licituds (formulari i documentació requerida) serà de manera telemàtica i requerirà de signatura electrònica.

Per a la tramitació de l'ajuda, accedeix dins del termini de presentació a través de l'apartat d'Empreses de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es/es/ o en l'enllaç de tramitar amb certificat en els següents enllaços si eres:

Persona o entitat titular d'establiments d'allotjament turístic i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20890

Persona o entitat adherida a algun o alguns dels següents programes CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani o Mediterranew Musix.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20892


Per a més informació accedisca als següents enllaços que els redirigiran al decret publicat en el DOGV l'11 de febrer de 2021 on podrà consultar les bases bases reguladores d'aquestes ajudes i a Magazine de Turisme de la Comunitat Valenciana on podrà consultar més informació sobre aquestes ajudes.

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/11/pdf/2021_1299.pdf

http://www.turismecv.com/ayudas-covid19-para-empresas-y-profesionales-turisticos/