Concejalía
Valencià

Un dels sectors més afectats per la pandèmia i les mesures adoptades per les autoritats és l'Oci Nocturn. L'objectiu d'aquestes ajudes és pal·liar l'impacte econòmic de les crisis per la COVID-19 en aquest sector.

Persones beneficiàries:

Persones físiques o jurídiques, que a data d'inici del termini de presentació de sol·licituds siguen explotadores d'algun establiment públic que desenvolupe l'activitat d'oci nocturn, podent ser la mateixa titular de la llicència d'obertura i activitat o, si no és el cas, propietària, arrendatària o ostentar la titularitat jurídica del mateix per qualsevol títol vàlid en dret i que corresponga a alguna de les següents tipologies:

Tipologia A. Pubs, Cafés cantants, Cafés concerte, Cafés teatre.

Tipologia B. Discoteques, Sales de ball, Sales de festa.

Compatibilitat:

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat. Aquesta compatibilitat està condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no superes el cost de l'activitat subvencionada.

Procediment:

Les ajudes es concediran de manera directa, en aplicació de l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015 de la Generalitat.

Import:

La quantia de les ajudes serà la següent:

Per a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia A: 7.000€
Per a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia B: 28.000€
Només s'admetrà una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant, llevat que aquesta ostente l'explotació econòmica de més d'un establiment públic d'oci nocturn.

Termini i forma de sol·licitud:

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el 2 de març de 2021 a les 12:00h i finalitzarà el 2 d'abril de 2021 a les 12:00h.

La presentació de les sol·licituds (formulari i documentació requerida) serà de manera telemàtica i requerirà signatura electrònica.

L'accés a la tramitació telemàtica pot fer-se bé des de la Seu Electrònica en l'apartat d'empreses del següent enllaç:

https://sede.gva.es/es/inici

o directament en l'enllaç de tramitar amb certificat del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21512

Documentació:

Els formularis a presentar en el tràmit de sol·licitud d'ajudes estaran disponibles en el següent enllaç a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds:

https://formulariosturisme.gva.es/

 Aquests seran els següents:

Formulari de sol·licitud d'ajuda directa.
Formulari de Declaració Responsable.
Formulari de model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana.
Documents obligatoris, emplenats i signats electrònicament des de la plataforma formulariosturisme.gva.es

Coses a tindre en compte:

Els sol·licitants han d'estar donats d'alta com a autònoms o donats d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal Tributària en el moment de demanar l'ajuda. En tots els casos és un requisit tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

Les ajudes s'han de destinar a despeses corrents i laborals realitzades en 2021 i és obligatori mantindre l'activitat com a mínim 6 mesos una vegada rebuda l'ajuda.

No és obligatori estar al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.

No poden tindre ajuda els establiments que hagen sigut sancionats per incomplir la normativa contra la COVID19.Per a més informació accedisca als següents enllaços que els redirigiran al decret publicat en el DOGV el 24 de febrer de 2021 on podrà consultar les bases reguladora i al magazine de Turisme de la Comunitata Valenciana on podrà consultar més informació sobre aquestes ajudes.

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/24/pdf/2021_1726.pdf


http://www.turismecv.com/ayudas-covid19-al-ocio-nocturno/