Concejalía
Valencià

 

ASSUMPTE : BASES CONVOCATÒRIA DIPUTACIÓ SUBVENCIONS D'INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA + A prop 2020- Expte. 331/2021 Ref. URB/rmmr

 

ANUNCI

 

La Excma.Diputació Provincial d'Alacant en data 28 de Juliol de 2021 ha resolt concedir a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant a l'empara de la convocatòria denominada PLA +A prop 2020 , subvencions per a l'execució de les obres que seguidament es detallen , després de la redacció dels respectius projectes per part dels serveis tècnics municipals

 

DENOMINACIÓ IMPORT
Implantació Kiss & Go.-accessos a centres escolars 43.815,53
Formació vorera Av. de Tángel tram rotonda intersecció amb Av. Comtat de Fabraquer- 46.283,56
Rehabilitació del refugi antiaeri de la Finca Pedro José 40.368,01
Creació Pista voleibol de platja poliesportiu 48.256,01
Implantació llavamans en el Mercat municipal zona aparcament exterior teulada 31.814,28

 

Actuacions totes elles a executar per l'Ajuntament i finançades al 100% per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, establint-se com a termini màxim per a la presentació de justificants de despesa serà el dia 2 de novembre de 2021.

El que es fa públic en el tauler d'edictes i en el portal de transparència d'aquesta entitat , per a general coneixement i en atenció a la Base 18é de la Convocatòria publicada en BOPA núm. 247 de 29 de Desembre de 2020 .