Search
Close this search box.

AVÍS LEGAL - CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL D'INTERNET

Avís Legal i Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant (d’ara en avant, “l’Ajuntament”) situada en la URL https://www.santjoandalacant.es/es (d’ara en avant, el “Portal Web”).

Aquest Portal Web compleix amb el que s’estableix en l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Portal de internet.

S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic la titularitat del qual corresponga a una Administració Pública, organisme públic o entitat de Dret Públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, en el seu cas, a la seu electrònica corresponent.

S’entendrà per Usuari a tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats desenvolupades en el Portal Web.

L’accés, navegació i utilització d’aquest Portal Web implica per part de l’Usuari l’acceptació expressa, inequívoca i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions Generals d’ús del Portal Web.

DADES DE L’ENTITAT TITULAR DEL PORTAL WEB

La titularitat del Portal Web https://www.santjoandalacant.es/es pertany a:

Raó Social:Ajuntament de Sant Joan d’Alacant

NIF: P0311900E

Domicili:Plaza España, 1 03550 Sant Joan d’Alacant

Direcció de contacte:omac@santjoandalacant.es o bé a través del telèfon 965 65 32 45, o acudint a l’adreça anteriorment detallada.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions regulen l’accés als continguts i serveis oferits per l’Ajuntament a través del Portal Web, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.

L’Ajuntament es reserva el dret a modificar la configuració, presentació i contingut del Portal Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

ACCÉS

L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per https://www.santjoandalacant.es/es té caràcter gratuït, estant subjecte a les Condicions Generals d’ús dels continguts del Portal Web contingudes en aquest Avís Legal.

L’accés i navegació a través del Portal Web no requereix registre, tot i que determinats serveis presents o futurs inclosos en el mateix poden requerir-ho. En cas d’accedir a la Seu Electrònica per a realitzar alguna transacció a través d’aquesta, la seua identificació i (en el seu cas) signatura electrònica seran requerides.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present Portal Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Portal Web o la utilització dels serveis oferits a través del Portal Web, implique una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de l’Ajuntament.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguen titularitat de l’Ajuntament o de terceres Empreses o Organismes, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Ajuntament o dels seus legítims propietaris. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis inclosos en el Portal Web.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal Web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals.

L’Usuari s’obliga així mateix a abstindre’s d’utilitzar el Portal Web amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals o contraris al que s’estableix en aquestes Condicions Generals.

En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seua conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per https://www.santjoandalacant.es/es qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravinga la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per https://www.santjoandalacant.es/es qualsevol classe continguts que, entre altres:

 • Incomplisquen la normativa sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
 • Incórreguen en activitats il·lícites o il·legals que, de qualsevol forma, atempten contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induïsquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o discriminatòries.
 • Incorporen missatges delictius, violents o degradants.
 • Siguen contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Infringisquen la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Provoquen per les seues característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Portal Web.
UTILITZACIÓ DE BLOG

L’Usuari podrà publicar comentaris en el Blog del Portal Web (si estiguera disponible) indicant a aquest efecte el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic i, en aquest sentit, queda informat que els seus comentaris, juntament amb les dades identificatives que aportació, podran ser publicats en el Blog.

L’Usuari es compromet a no publicar cap comentari que poguera contravindre els aspectes assenyalats en l’apartat “UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB” del present Avís Legal i serà exclusivament responsable dels comentaris que publique, així com de les seues interaccions amb la resta dels usuaris, eximint a l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

L’Ajuntament es reserva la facultat de denegar la publicació, o retirar, qualsevol comentari o contingut que poguera vulnerar el que s’estableix en el present Avís Legal.

COMUNICACIONS.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Ajuntament per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

RESPONSABILITATS I GARANTIES.

A causa de les característiques d’un Portal Web i les dependències tecnològiques (internes i externes) que ho condicionen, l’Ajuntament no pot garantir ni fer-se responsable de:

(1). La continuïtat dels continguts del Portal Web.

(2). L’absència d’errors en aquests continguts o productes.

(3). La invulnerabilitat del Portal Web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s’adopten en aquest.

(4). L’absència de virus i/o altres components nocius en el Portal Web o en el servidor que el subministra.

(5). Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que l’Ajuntament estableix en el Portal Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal Web.

L’Ajuntament declara que adopta, manté i evoluciona les mesures apropiades, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a mantindre la disponibilitat del Portal Web, protegir la integritat dels seus continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris, tot això dins del marc de la legislació vigent a cada moment, principalment Esquema Nacional de Seguretat, Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i els seus desenvolupaments.

Si l’Usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a l’Ajuntament perquè aquesta puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB.

El Portal Web pot contindre enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals podrien ser gestionats per tercers. L’Ajuntament no té facultat ni mitjans per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguen establir enllaços des del seu Portal Web.

En conseqüència, l’Ajuntament no assumirà cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines Web a les quals es poguera establir un enllaç des del Portal Web, en concret i entre altres, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament a l’efecte de que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Portal Web a un altre lloc web alié no implicarà que existisca algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’Ajuntament i el responsable del lloc web alié.

ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ Al PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT.

Si qualsevol Usuari, Entitat o Lloc web desitjara establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal Web haurà d’atindre’s a les següents estipulacions:

(1). L’enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Portal Web, excepte autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.

(2). En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Ajuntament ha autoritzat tal enllaç, llevat que l’Ajuntament l’haja fet expressament i per escrit.

(3). L’Ajuntament no autoritza l’establiment d’un enllaç al Portal Web des d’aquelles pàgines Web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen l’ordre públic i/o les normes socials generalment acceptades.

L’Ajuntament no té facultat ni mitjans per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació al Portal Web. Per tant, l’Ajuntament no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que estableix aqueix enllaç amb destinació al Portal Web.

XARXES SOCIALS.

L’Ajuntament pot ser present, actualment o en el futur, en les xarxes socials on considere oportú establir presència. L’Ajuntament, com a administrador de les seues instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrat de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que publique en les xarxes socials de l’Ajuntament, sent plenament aplicable a les xarxes socials els preceptes especificats en el capítol UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB en aquest mateix document.

POLÍTICA DE COOKIES.

La Política de cookies d’https://www.santjoandalacant.es/es queda determinada pel que s’estableix en el document de POLÍTICA DE COOKIES.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La Política de privacitat d’https://www.santjoandalacant.es/es queda determinada pel que s’estableix en el document PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ, la qual s’atindrà en tot moment al requerit en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ.

L’Ajuntament podrà modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís legal, per tant, no s’estableix en un període concret de temps. Només el contingut present en un moment determinat, excepte indicació expressa de la seua pèrdua de vigència, constitueix el contingut vigent d’aquest Avís legal.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars (si existiren), l’Ajuntament podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Portal Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap reparació.

GENERALITATS.

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic (si existiren), prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fora(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part de l’Ajuntament de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.

Les relacions establides entre l’Ajuntament i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent.

L’Ajuntament i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alacant.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
MARCOS NORMATIUS

L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD d’ara en avant).
 • Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d’ara en avant).
 • Reial decret 311/2022 de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat.
 • Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
 • Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
 • Legislació específica en matèria d’Administració Local, especialment la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Legislació específica aplicable als serveis municipals, especificada en el Registre d’Activitats de Tractament.
 • Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Sobre la base de la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – Reglament (UE) 2016/679 – Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Responsable del Tractament

Raó Social:Ajuntament de Sant Joan d’Alacant

NIF: P0311900E

Domicili:Plaza España, 1 03550 Sant Joan d’Alacant

Delegat de Protecció de Dades

Pot contactar mitjançant:

Correu postal: Carta (recomanable certificada) dirigida a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, Oficina OMAC, Plaza de l’Església, 2, 03530 Sant Joan d’Alacant, indicant “Delegat de Protecció de Dades”

Instància presencial presentada en l’Oficina OMAC, Plaza de l’Església, 2, 03530 Sant Joan d’Alacant, indicant “Delegat de Protecció de Dades”

Instància en Seu Electrònica, indicant “Delegat de Protecció de Dades”

Correu electrònic: dpd@santjoandalacant.es

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

(1). Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.

(2). Relació contractual.

(3). Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.

(4). Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

(5). Interés públic o exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o.

Les bases jurídiques 4 i 5 estan basades en la legislació nacional i autonòmica que defineixen els deures i competències de les entitats locals.

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, Oficina OMAC, Plaza de l’Església, 2, 03550 Sant Joan d’Alacant, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

 1. Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.
 2. Instància presencial o en Seu Electrònica.

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa Vosté ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada, ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.

Transferències internacionals.

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fora necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.