Search
Close this search box.
IMG-20200507-WA0016 (1)

Ajudes Turisme Comunitat Valenciana dirigides a Agències de Viatges

A qui estan dirigides? A persones treballadores autònomes i pimes que siguen agències de viatges, en la data de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març.

Requisits que s’han de reunir data de 14 de març de 2020:

Que estigueren inscrites com a agències de viatges en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana, havent complit a aqueixa mateixa data els requisits de garanties establides en el Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell.

Per a les persones treballadores autònomes, hauran d’haver figurat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Per a les pimes hauran d’haver tingut activitat, durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

Haver obtingut rendiments nets de la seua activitat econòmica inferiors a 30.000 euros en l’exercici 2019.

Tindre domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions.

Qui no poden ser beneficiaris? A més de qui no complisca l’anterior, els autònoms que el 14 de març de 2020 anaren perceptores de la prestació per desocupació o els qui a 14 de març de 2020 o data posterior anaren treballadors per compte d’altri.

Són compatibles aquestes ajudes amb les aprovades pel Govern d’Espanya? Sí, aquestes ajudes són complementàries de les quals puga aprovar el Govern d’Espanya, i també són compatibles amb qualssevol altres ajudes convocades per *Turisme Comunitat Valenciana.

Quin és l’import de les ajudes? De 2.500,00 euros per a les persones treballadores autònomes o pimes obligades a la reducció o suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

M’interessa! Com les sol·licite? La presentació de la sol·licitud i de la documentació a aportar per a l’obtenció d’ajudes es realitzarà obligatòriament de manera electrònica mitjançant https://sede.gva.es o a través d’http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20890

Quin termini tinc? La presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 5 de maig de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

Puc presentar més d’una sol·licitud? No, només s’admetrà una sol·licitud per persona treballadora autònoma, pime o una altra entitat.

He de presentar documentació? Sí, al costat de la sol·licitud s’haurà d’acompanyar els següents documents:

Declaració responsable de figurar en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Declaració responsable relativa als requisits exigits.

Model de domiciliació bancària.

En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s’aportarà formulari relatiu a la representació.

Declaració responsable

On puc obtindre informació més precisa? Disposes de tota la informació en el següent enllaç: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf