Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • ASSUMPTE: CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIÓ PER A l’EXECUCIÓ DEL FONS ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I GESTIÓ FORESTAL ANUALITAT 2023
imagen noticia subvención

ASSUMPTE: CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIÓ PER A l’EXECUCIÓ DEL FONS ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I GESTIÓ FORESTAL ANUALITAT 2023

 

 

imagen

 

ASSUMPTE: CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL FONS ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I GESTIÓ FORESTAL ANUALITAT 2023  Expte. 2717/2023 Ref. MA/ Fss-rmmr

 

ANUNCIE PUBLICITAT CONCESSIÓ SUBVENCIÓ

imagen

Mitjançant Resolució de 8 de febrer de 2023, LA CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA de la Generalitat VALENCIANA , va aprovar el Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals (PLRPIF) del terme municipal de Sant Joan d’Alacant (Alacant) i mitjançant Resolució de 16 de Maig de 2023 de la citada autoritat (DOGV núm. 9597 de 17 de Maig de 2023) s’ha atorgat amb caràcter definitiu a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant SUBVENCIÓ DIRECTA per import de 5.152,89€ per a execució d’actuacions denominades: 

Concepte: “Adequació d’àrees recreatives en zones d’ús públic per a millorar la prevenció d’incendis”. 

Codi Actuació PLPIF: CA-E-02 –

Expedient FEPIF_2023_102_ALI 

Unidades: 2 Ud

La situació d’emergència climàtica i la necessitat de reduir el nombre d’incendis i la superfície afectada pels mateixos justifiquen i fan necessària l’execució d’actuacions contemplades en la planificació de la prevenció d’incendis forestals i en els instruments tècnics de gestió forestal aprovats per la Generalitat Valenciana.

Els requisits per a l’abonament de la subvenció venen recollits en els dispositius seté i huité de la Resolució d’atorgament , finalitzant el termini per a presentació de justificants d’execució el 16 d’Octubre de 2023 

El que es fa públic en el tauler d’edictes i el portal de transparència d’aquesta entitat per a general coneixement, en atenció als dispositius 3e) i 13 de la resolució citada i en els termes establits en els art. 5.4 i 8.1c) de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, arts. 9.1 e de la Llei 2/2015 de 12 d’abril de la Generalitat , de participació ciutadana de la Comunitat valenciana, així com en els arts. 4.4, 5.2 i 23 de la Llei 1/2022 de 13 d’Abril de la Generalitat de Transparència i Bon Govern de la Comunitat valenciana .

A Sant Joan d’Alacant, en la data de la signatura electrònica.

 El Regidor de Medi Ambient 

Nicolás López Pérez

Document signat electrònicament
Llei 39/2015 d’1 d’Octubre LPAC