Search
Close this search box.
imagen

ATORGAMENT SUBVENCIÓ PROVINCIAL – OBRES PAVIMENTACIÓ CARRER L’ESTRELA

 

imagen

 

 

ASSUMPTE: OBRES PAVIMENTACIÓ CARRER L’ESTRELA SUBVENCIÓ PROVINCIAL PLAN + cerca 2022 

 

PUBLICITAT CONVOCATÒRIA PLAN +CERCA 2022 

imagen

 

Emesa per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant resolució (SEGON període) de la convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats locals menors de la província d’Alacant per a INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS – PLAN + cerca 2022 publicada en data BOP núm. 216 DE 14 DE novembre de 2022, inclou l’actuació denominada PAVIMENTACIÓ CARRER L’ESTRELA, amb un import de 36.999,65 € equivalent al 60% de la despesa sol·licitada.

El projecte té com a objecte l’execució dels treballs necessaris per a escometre l’execució de la pavimentació c/ L’estavella tram de l’accés a l’aparcament del poliesportiu per la c/L’Estrela.

Les obres contemplen les següents actuacions:

– Demolició mure i col·locació en alineació d’aquest.

– Desmuntatge tancament emmalla simple torsió i porta i posterior col·locació d’aquest.

– Séquia demolició de 5 m canonada, entubat de la mateixa i posterior col·locació a cota.

– Pavimentació de l’accés mitjançant l’estés de llast artificial.

– Reg d’adherència amb emulsió ECR-1 i una dotació de 0,7 kg/m²

– Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16 SURF 35/50 S(S12), amb àrid calcari, estés i piconat a una grossària mitjana de 5 cm una vegada consolidada.

– Senyalització horitzontal i vertical del tram.

 

Les obres han sigut adjudiques a la mercantil CONSTRUCCIONS ESCOLANO I BERNABEU SL amb CIF B0347702 amb un termini d’execució de tres mesos.

 

El Concejal de Obras y Mantenimiento de Vías y Servicios Públicos