Search
Close this search box.
  • Inicio
  • Sense categoritzar
  • El servei municipal d’habitatge tramitarà les Ajudes al Lloguer 2022, convocades per la Generalitat.
ay22_cast_face

El servei municipal d’habitatge tramitarà les Ajudes al Lloguer 2022, convocades per la Generalitat.

La Generalitat Valenciana ha obert el termini fins a l’1 d’agost per a sol·licitar les ajudes per al pagament del lloguer per a aquelles persones arrendatàries d’habitatge habitual que reunisquen els requisits establits. L’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant tramitarà aquestes ajudes al carrer Canyaret, 24, gràcies al conveni signat amb la Conselleria d’Habitatge, pel qual, l’oficina municipal s’integra en la Xarxa Xaloc.

Als veïns de Sant Joan d´Alacant interessats se’ls oferirà informació dels requisits, del procediment i de la documentació exigida, a més de facilitar els formularis necessaris. Després de verificar els requisits i amb tota la documentació recopilada, els sol·licitants hauran de sol·licitar cita prèvia telefonant al 965939625 o en vivienda@personasyciudad.es per a realitzar la sol·licitud de manera presencial.

L’Edil d’Habitatge, JAVIER SÁNCHEZ (PSOE), “va destacar la importància que el Servei Municipal, tramite aquestes ajudes, facilitant així la gestió de les mateixes a tota la ciutadania del municipi, i va avançar que en breu el municipi també disposarà de les seues pròpia línia d’ajudes, i incentius per a promoure el lloguer a Sant Joan”.

Les ajudes es concedeixen per un període de 24 mesos i la quantia podrà aconseguir el 40%, 45% o 50% de la renda del lloguer segons circumstàncies. Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits per a poder sol·licitar aquestes ajudes:

a) Hauran de posseir DNI o NIE.

b) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans o titular d’un contracte d’habitació.

c) Que l’habitatge o habitació arrendada constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària i unitat de convivència.

d) Que la suma dels ingressos de les persones que integren la unitat de convivència, consten o no com a titulars del contracte d’arrendament, siguen iguals o inferiors a tres vegades IPREM. Existeixen excepcions: famílies nombroses, persones amb discapacitat i víctimes de terrorisme. En aquests casos determinats, els ingressos poden ser de 4 o 5 vegades el IPREM.

e) Que l’habitatge objecte del contracte d’arrendament ho siga per una renda igual o inferior a 600 €. En cas d’habitació no pot superar 300 €.

f) Que les persones que tinguen el seu domicili habitual o permanent en l’habitatge, consten o no com a titulars del contracte, acrediten uns ingressos mínims de 0,3 vegades el IPREM.

Tindran prioritat les persones que es troben en alguna de les següents circumstàncies:

a) Estar afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament que hagen tingut lloc en els últims 5 anys.

b) Tinguen la condició de família monoparental amb fills, sempre que no existisca pensió compensatòria, ni segon progenitor que aporte ingressos i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM.

c) Famílies Nombroses.

d) Dones víctimes de violència de gènere.

e) Víctimes del terrorisme durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

f) Persones amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva, amb un grau de discapacitat declarat igual o superior al 33 per 100.

g) Persones joves extutelades.

h) Persones exconvictes.

i) Persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.

j) Unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions.

k) Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere.

l) Dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament al seu càrrec.

m) Persones que visquen soles els ingressos de les quals estiguen constituïts, únicament, per prestacions a càrrec de les administracions públiques i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM.

La quantia de l’ajuda podrà aconseguir el 40% de la renda de lloguer que conste en el contracte d’arrendament i 50% per a joves i majors de 65 anys.