Search
Close this search box.
cartel Proteccion Civil Sant Joan

L’Ajuntament convoca un procés extraordinari de proves per a ampliar l’Agrupació de Voluntaris de Sant Joan

El cos d’atenció a la ciutadania ja disposa de 4 persones voluntàries en període de formació, una xifra que creixerà en esta segona convocatària

Les gestions per a reactivar l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan d’Alacant ja estan donant els seus fruits. La primera convocatoria para recuperar este colectivo, lanzada el pasado verano, permitió la inscripción a una veintena de personas de las que cuatro de ellas ya han sido admitidas y se encuentran el periodo de formación. Altres aspirants no van poder accedir a la fase final, en la majoria dels casos per presentar una sol·licitud amb falta de documentació que es podrà esmenar en esta segona convocatòria, un procés extraordinari de proves selectives per a la incorporació de voluntaris a l’Agrupació Local de Protecció Civil, on també es podran apuntar noves perdones interessades a formar part de Protecció Civil de Sant Joan.

Esta convocatòria extraordinària ja està oberta, per la qual cosa les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de novembre a través de la Seu Electrònica. Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, les proves de selecció seran realitzades a partir del dia 6 de novembre, mitjançant anunci publicat prèviament en la Seu Electrònica i en la web municipal, en el qual s’indicaran els dies i les persones sol·licitants que compleixen els requisits per a acudir a les proves de selecció.

Amb este nou impuls, l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant, a través de la Regidories de Seguretat i Policia Local, dirigides per l’edil Nicolás López, vol reactivarà durant els pròxims mesos l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan d’Alacant, dissolta durant el mandat municipal 2015-2019. Per a posar en marxa de nou este col·lectiu, es compta amb l’assessorament del Comissari Cap de la Policia Local, Pablo *Lizón i de diversos experts en matèria de seguretat a fi de crear un cos capaç de contribuir a la millora de l’atenció de les emergències en el municipi i per a col·laborar amb la Policia Local en l’atenció de les grans concentracions de públic i les situacions d’emergència.

L’agrupació actuarà dins de l’àmbit de les seues competències i sota la coordinació de la Regidoria de Seguretat. Per a això, els futurs voluntaris rebran la formació necessària a través de l’IVASPE (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències) i de la pròpia Policia Local, la qual cosa propiciarà que tant membres de col·lectius d’emergències, sanitaris, o policials com a voluntaris en general puguen participar en el procés selectiu que d’accés a l’agrupació en les millors condicions.

Requisits

El voluntariat de Protecció Civil estarà format per majors de 18 anys o a partir de 16 anys, amb autorització paterna/materna. Les persones interessades han de presentar la instància per Seu Electrònica, amb un imprés de sol·licitud genèrica, el Curriculum vitae, autorització de la mare, pare o tutor (en cas de tindre entre 16 i 18 anys), certificat mèdic que acredite no patir malaltia, ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir normalment les funcions pròpies del voluntariat de protecció civil, i una declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. Altres requisits són comprometre’s a complir el Reglament de l’Agrupació del Voluntariat de Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant i la normativa de protecció civil que siga aplicable. Tota persona interessada ha de superar les proves psicotècniques, establides per l’Ajuntament de Sant Joan, el Curs de Formació Bàsica, que s’impartirà seguint els requisits per a la seua homologació establits per l’IVASPE de la Comunitat Valenciana, i superar la fase de pràctiques.

Els interessats a obtindre més informació poden enviar un correu electrònic a la següent adreça:

administración.policia@santjoandalacant.es