Search
Close this search box.

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA.APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES PER Al FOMENT DE L’OFERTA D’HABITATGE EN ARRENDAMENT (exp.3971/2021)

L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, a proposta de la regidoria delegada d’Habitatge, amb caràcter previ a l’elaboració d’ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES PER Al FOMENTEO DE L’OFERTA D’HABITATGE EN ARRENDAMENT, obri termini de 10 dies hàbils, a través del Registre General, en la seu electrònica o presencialment en les oficines municipals, per a recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Problemes a solucionar:

Des de la regidoria d’habitatge es pretén desenvolupar un programa que tinga per objecte facilitar l’accés, en règim d’arrendament, a un habitatge, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l’usuari, mitjançant ajudes als propietaris que estimulen a posar en el mercat de lloguer habitatges per als veïns/as d’aquest municipi amb dificultats per a accedir a aquest mercat.

  1. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

El Pla Estratègic de subvencions l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant incorpora dues línies de subvenció noves en l’àrea d’Habitatge. L’ajuntament no té aprovada Ordenança General de Subvencions, per la qual cosa per a poder desenvolupar aquestes línies de subvenció cal aprovar l’ordenança corresponent que regulen les bases reguladores d’aquestes ajudes.

  1. Objectius de la norma.

Definir les condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d’ajudes destinades als propietaris d’habitatges situats en aquest terme municipal amb la finalitat que les oferisquen en règim de lloguer.

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes deuran posar a la disposició de l’Ajuntament, mitjançant acord amb la societat mercantil municipal Persones i Ciutat, com a entitat col·laboradora, un immoble de la seua propietat, per un període mínim de 5 anys amb la finalitat de ser destinat a habitatge habitual i permanent d’arrendataris seleccionats per l’empresa municipal i validats per l’asseguradora de l’immoble.

Els immobles han d’estar situats dins del terme municipal de Sant Joan d’Alacant, trobar-se en un estat de conservació que permeta la seua habitabilitat i haurà de destinar-se a la residència habitual i permanent de les persones que designe el servei municipal d’habitatge, gestionat per Persones i Ciutat SA.

Suposaria una ajuda anual per import màxim de 1.000 € per habitatge durant 5 anys, al costat d’una subvenció d’una sola vegada de 100 € per a certificat d’eficiència energètica. Les convocatòries anuals quedarien condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient.

  1. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Resulta necessari aprovar aquesta Ordenança per a poder realitzar les oportunes convocatòries d’aquestes ajudes segons el que es disposa en la normativa reguladora de les subvencions.


Com participar?

Què és una ordenança reguladora de les ajudes per al foment de l’oferta d’habitatge en arrendament?

Una Ordenança és un document jurídic que recull les normes generals que regulen l’organització, administració o prestació dels serveis públics locals.

Així, aquesta Ordenança definirà les condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d’ajudes destinades als propietaris d’habitatges situats en aquest terme municipal amb la finalitat que les oferisquen en règim de lloguer

Com puc participar?

Pots participar presentant les teues propostes sobre la matèria que regula l’ordenança. Tal vegada tens coneixement d’alguna iniciativa desenvolupada en un altre municipi, o hages tingut una experiència concreta, o tingues formació específica. Si tens alguna idea o suggeriment, no dubtes a presentar-la.

Una vegada rebudes les propostes, s’informarà sobre la seua conveniència i es raonarà la inclusió, o no, de les mateixes en la redacció de l’Ordenança.

On puc recaptar informació?

En la pàgina web de l’Ajuntament, a més d’aquest full informatiu, trobaràs un document on s’exposen: els problemes a solucionar; la necessitat i oportunitat de la seua aprovació; els objectius de la norma i les possibles solucions.

Així mateix, hem preparat un resum de tota la normativa relacionada.

On presente les meues propostes?

Pots aportar les teues propostes per a la redacció de l’Ordenança a través de la Seu Electrònica (per mitjà d’una instància general) o enviant un correu a participa@santjoadalacant.es . Indicant en l’assumpte PROPOSADA ARRENDAMENT.

En el Registre d’Entrada podràs fer-lo també de manera presencial però és necessari sol·licitar prèviament una cita en els telèfons 966 013 100 /966 013 170 o a través de la Seu Electrònica: https://cutt.ly/8mkkb5e

Gràcies per la teua participació.

Arxius adjunts