Search
Close this search box.


ANUNCI EN PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT

FASE DE CONSULTA PÚBLICA CIUTADANA.APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES PER A FOMENTAR L’ACCÉS A l’HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER.Exp 3973/2021

L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, a proposta de la regidoria delegada d’Habitatge, amb caràcter previ a l’elaboració d’ORDENANÇA REGULADORA DE LES AJUDES PER Al ACCÉS A l’HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER, obri termini de 10 dies hàbils, a través del Registre General, en la seu electrònica o presencialment en les oficines municipals, per a recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Problemes a solucionar:

Des de la regidoria d’habitatge es pretén desenvolupar un programa que tinga per objecte facilitar l’accés, en règim d’arrendament, als veïns/as de Sant Joan d’Alacant mitjançant la concessió d’ajudes per a finançar la renda d’arrendament d’habitatge habitual.

L’objecte és regular les ajudes a persones físiques amb escassos mitjans econòmics, per a facilitar el gaudi, accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes a les persones arrendatàries d’habitatge habitual situat en el territori del municipi de Sant Joan d’Alacant, que no hagen sol·licitat o bé, no hagen resultat beneficiàries d’ajudes estatals o autonòmiques que tingueren la mateixa finalitat.

b. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:

El Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant incorpora dues línies de subvenció noves en l’àrea d’Habitatge. L’ajuntament no té aprovada Ordenança General de Subvencions, per la qual cosa per a poder desenvolupar aquestes línies de subvenció cal aprovar l’ordenança corresponent que regulen les bases reguladores d’aquestes ajudes.

c. Objectius de la norma.

Definir les condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d’ajudes en matèria d’habitatge dirigides a persones físiques, sent el seu objecte, les rendes d’arrendament reportades des de l’1 de gener fins a 31 de desembre de l’any immediatament anterior a la convocatòria que cada any efectue l’ajuntament sempre que dispose de crèdit adequat i suficient.

Es tracta d’atendre aquelles situacions en les quals es troben les persones físiques i les seues famílies que no reuneixen els requisits per a ser beneficiàries d’altres ajudes i que, no obstant això, compten amb escassos mitjans econòmics per a afrontar el pagament de l’arrendament del seu habitatge habitual.

d. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.


Resulta necessari aprovar aquesta Ordenança per a poder realitzar les oportunes convocatòries d’aquestes ajudes segons el que es disposa en la normativa reguladora de les subvencions.Com participar?

Què és una ordenança reguladora de les ajudes per a fomentar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer.?

Una Ordenança és un document jurídic que recull les normes generals que regulen l’organització, administració o prestació dels serveis públics locals.

Així, aquesta Ordenança definirà les condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d’ajudes en matèria d’habitatge dirigides a persones físiques que no reuneixen els requisits per a ser beneficiàries d’altres ajudes i que, no obstant això, compten amb escassos mitjans econòmics per a afrontar el pagament de l’arrendament del seu habitatge habitual.

Com puc participar?

Pots participar presentant les teues propostes sobre la matèria que regula l’ordenança. Tal vegada tens coneixement d’alguna iniciativa desenvolupada en un altre municipi, o hages tingut una experiència concreta, o tingues formació específica. Si tens alguna idea o suggeriment, no dubtes a presentar-la.

Una vegada rebudes les propostes, s’informarà sobre la seua conveniència i es raonarà la inclusió, o no, de les mateixes en la redacció de l’Ordenança.

On puc recaptar informació?

En la pàgina web de l’Ajuntament, a més d’aquest full informatiu, trobaràs un document on s’exposen: els problemes a solucionar; la necessitat i oportunitat de la seua aprovació; els objectius de la norma i les possibles solucions.

Així mateix, hem preparat un resum de tota la normativa relacionada.

On presente les meues propostes?

Pots aportar les teues propostes per a la redacció de l’Ordenança a través de la Seu Electrònica (per mitjà d’una instància general) o enviant un correu a participa@santjoadalacant.es . Indicant en l’assumpte PROPOSADA ACCÉS HABITATGE EN LLOGUER.

En el Registre d’Entrada podràs fer-lo també de manera presencial però és necessari sol·licitar prèviament una cita en els telèfons 966 013 100 /966 013 170 o a través de la Seu Electrònica: https://cutt.ly/8mkkb5e

Gràcies per la teua participació.

Arxius Adjunts