Search
Close this search box.
  • Inici
  • Àrea Turisme
  • Ajudes Directes per a Professionals i Empreses del Sector Turístic que Desenvolupen les seues Activitats en la Comunitat Valenciana

Un dels sectors més afectats per la pandèmia i les mesures adoptades per les autoritats és el Turisme. L’objecte d’aquestes ajudes és pal·liar l’impacte econòmic de les crisis per la COVID-19 en el sector del turisme.

Persones beneficiàries:

Professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica i que a data d’inici del termini reunisca alguna de les següents condicions:

  1. Ser titular d’un establiment d’allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
  2. Ser titular d’una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
  3. Estar adherida a algun programa de política turística promoguda per Turisme Comunitat Valenciana (CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani o Mediterranew Musix).

És necessari tindre activitat en 2021, ja que les ajudes van destinades a despeses realitzades en aquest any i serà requisit mantindre l’activitat mínim 6 mesos una vegada rebuda l’ajuda.

Compatibilitat:

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat. Aquesta compatibilitat està condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no superes el cost de l’activitat subvencionada.

Procediment:

Les ajudes es concediran de manera directa, en aplicació de l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 168.1.C de la Llei 1/2015 de la Generalitat.

Termini i forma de sol·licitud:

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 22 de febrer de 2021 a les 12:00h i finalitzarà el 22 de març de 2021 a les 12:00h.

La presentació de les sol·licituds (formulari i documentació requerida) serà de manera telemàtica i requerirà de signatura electrònica.

Per a la tramitació de l’ajuda, accedeix dins del termini de presentació a través de l’apartat d’Empreses de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es/es/ o en l’enllaç de tramitar amb certificat en els següents enllaços si eres:

  • Persona o entitat titular d’establiments d’allotjament turístic i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20890

  • Persona o entitat adherida a algun o alguns dels següents programes CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani o Mediterranew Musix.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20892

Per a més informació accedisca als següents enllaços que els redirigiran al decret publicat en el DOGV l’11 de febrer de 2021 on podrà consultar les bases bases reguladores d’aquestes ajudes i al magazine de Turisme de la Comunitata Valenciana on podrà consultar més informació sobre aquestes ajudes.

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/11/pdf/2021_1299.pdf

http://www.turismecv.com/ayudas-covid19-para-empresas-y-profesionales-turisticos/